เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์การจมน้ำ และหาวิธีป้องกัน/ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
Week
input
Process
Out put
Outcomeปัญหาพืชพันธุ์ สัตว์ป่า สูญพันธุ์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในลำนำ้ยาว

คำถาม: 
- นักเรียนจะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในลำนำ้ยาวได้อย่างไร 

เครื่องมือคิด : 
 - Walk and Talk เกี่ยวกับปัญหาที่พบระหว่างเดินสำรวจ
-Brian storm หาวิธีแก้ไขปัญหาหลังจากการสำรวจ
- Flow chart เกี่ยวแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
- Show and Share 
นำเสนองานแนวทางการแก้ไขปัญหาลำนำ้ยาวร่วมกับชุมชน
- Wall Thinking
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาลำนำ้ยาว

นักเรียน ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจติอกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย 
 ครู ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้ 
 ชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน)ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข 

บรรยากาศ/สื่อ :
ลำนำ้ยาว
 - บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษบรู๊ฟ กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- สีเมจิก 


ชง: 
 - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "ลำนำ้ยาวเป็นแม่นำ้ประเภทใด มีคุณลักษณะอย่างไร และนักเรียนคิดว่าปัญหาที่พบต่อระบนิเวศในลำนำ้ยาวมีอะไรบ้าง" 

เชื่อม: 
 - แบ่งกลุ่ม 5 คน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าและวิเคราะห์ข้อมูลลำนำ้ยาวกับระบบนิเวศของลำนำ้ประเภทเดียวกัน 
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสำรวจ ดูการเปลี่ยนแปลงในลำนำ้ยาว เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 
 - ระดมความคิดสิ่งที่พบระหว่างการสำรวจ ช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหา 
 - ครู ผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) นักเรียน และผู้ปกครองวิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว

ใช้: 
 - ทำ Mind Mapping / ชาร์ตความรู้ / นิทานช่อง / Flow chart เกี่ยวแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับป่าร่วมกับหัวหน้าชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน)
ชิ้นงาน 
 - ลำนำ้ยาว
- Mind Mapping / ชาร์ตความรู้ / นิทานช่อง / Flow chart เกี่ยวแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 

ภาระงาน 
 - พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
- สรุปประเด็น วิธีการแก้ปัญหาที่จะทำร่วมกับชุมชนที่ได้จากการพูดคุยกับผู้นำชุมชน(ผ้ใหญ่บ้าน) 
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 

ความรู้ 
- เข้าใจความสมดุลของนำ้และระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของลำนำ้ยาว
- แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน
- เข้าใจระบบนิเวศของลำนำ้ยาว

ทักษะ 
 - คิดสร้างสรรค์จากปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น 
 - ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
คุณลักษณะ 
 - เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง ชิ้นงาน Flow Chart และสรุปองค์ความรู้ ร่วมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
 - สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล จากการสำรวจป่าและนำไปใช้ ในการวางแผนการแก้ปัญหา
 - มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน การสำรวจลำนำ้ยาวและการร่วมกิจกรรม 
 - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
 - กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง จากแนวทางหรือวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำ

บันทึกหลังการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น