เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนได้ชื่อโครงงานและปฏิทินการเรียนรู้

Week
input
Process
Out put
Outcome2โจทย์
    ทำปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้มหัศจรรย์
ลำน้ำยาว
คำถาม
-นักเรียนเอยากเรียนรู้เรื่องอะไร
เครื่องมือคิด
-Think  Pair  Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-
Card & Chart
การตั้งชื่อโครงงาน
-
Place  Mat
การได้มาซึ่งเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
-
Show  and  Share 
นำเสนอผลงานปฏิทินที่ตนเองออกแบบ
-Wall thinking
ติดปฏิทิน
นักเรียน : ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศในห้องเรียน
-กระดาษสี ขนาดครึ่ง
-สีเมจิก

ชง
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “รู้อะไรเกี่ยวกับลำน้ำยาวและอยากเรียนรู้อะไร”
เชื่อม
-แบ่งกลุ่ม  5  คน  เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
-นำเสนอเรื่องที่อยากเรียน
-ช่วยกันจัดหัวข้อเนื้อหาที่อยากเรียนรู้
-วิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียน
-วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้

ใช้
-ทำปฏิทินการเรียนรู้
-นำเสนอ แนะนำเพิ่มเติม
-แบ่งกลุ่ม  5  คน  เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
-สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
-ปฏิทินการเรียนรู้

-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
 -สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
2
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ลำน้ำยาว
-ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
นักเรียนมองเห็นภาพรวมที่จะศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับลำน้ำยาว
ทักษะ
-ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
-มีกระบวนการทำงานเป็น
ขั้นตอน มีความรับผิดชอบ  อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
-กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ปฏิทินการเรียนรู้
สิ่งที่นักเรียนอยากรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนสามารถเขียนปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้มหัศจรรย์ลำน้ำยาว นักเรียนมองเห็นภาพรวมที่จะศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับลำน้ำยาว มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

    ตอบลบ