เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนตระหนักถึงโทษและประโยชน์ของเครื่องดื่มที่จำหน่ายในท้องตลาดและมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพอย่างง่ายของเครื่อมดื่มชนิดต่างๆได้


Week
input
Process
Out put
Outcome

โจทย์
 เผยแพร่ข้อมูล
ลำนำ้ยาว ให้ชุมชนเห็นคุณค่า และช่วยกันดูแล
ลำนำ้ยาวผ่าน Social Network

คำถาม:
- นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวให้คนหันมาหวงแหน
อนุรักษ์นำ้ ผ่านสื่อ Social Network
ได้อย่างไร


เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share เกี่ยวกับการรวมรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
จากนำ้ เพื่อรวบรวม
เผยแพร่

- Flow chart ขั้นตอนการลำดับภาพหรือคลิปมาทำเป็นสารคดีเผยแพร่
- การสัมภาษณ์ สอบถามความรู้สึกถึงการบุกรุกพื้นที่ลุ่มนำ้ยาว และอยากเห็นลำนำ้ยาวเป็นอย่างไรในอนาคต
- Show and Share
นำเสนองานขั้นตอนการลำดับภาพหรือคลิปมาทำเป็นสารคดีเผยแพร่
-  ชักเย่อความคิด การเผยแพร่ข้อมูลลำนำ้ยาวผ่านภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว อย่างไหนดีกว่ากัน เพราะอะไร
- Wall Thinking
เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการลำดับภาพหรือคลิปมาทำเป็นสารคดีเผยแพร่

นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจติอกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย
 ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
ชุมช(ผู้ใหญ่บ้าน)และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง: ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข 

บรรยากาศ/สื่อ :
ลำนำ้ายาว
- กล้องถ่ายทำสารคดี / ภาพนิ่ง
- คอมพิวเตอร์ เพื่อตัดต่อทำสารคดี
- คนในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
- ผู้นำชุมชน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 - บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษชาร์ต / กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- สีเมจิก
ชง:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวให้คนหันมาหวงแหนอนุรักษ์ลำนำ้ยาวผ่านสื่อ Social Network ได้อย่างไร

เชื่อม:
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างคลิปVDO การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลำนำ้ยาว สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สนใจ
- นักเรียนร่วมกันทำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนบทสัมภาษณ์และเลือกหัวข้อที่จะสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลของพื้นที่ลำนำ้ยาวในอนาคต
- ครูและนักเรียนลงชุมชนบ้านนาหนุน 2,3 สัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับลำนำ้ยาว สิ่งที่ได้จากป่าและอยากเห็นลำนำ้ยาวในอนาคตเป็นอย่างไร
- ระดมความคิด จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ ลำดับเป็นขั้นตอนเพื่อเตรียมมาจัดทำเป็นสารคดีลำนำ้ยาว
- แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาทำให้เป็นสารคดีสั้นๆ ไม่เกิน 15 นาที (บทสัมภาษณ์)
- ชักเย่อความคิดลำนำ้ยาวในอนาคต

ใช้:
- นักเรียนทุกคนทำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
-  จัดกระทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรียบเรียงตัดต่อเป็นคลิปVDO สารคดีอนุรักษ์ลำนำ้ยาวในอนาคต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- เตรียมการนำเสนอคลิปสารคดีอนุรักษ์ลำนำ้ยาว ให้กับครูและคน
ในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
ชิ้นงาน
- โปสเตอร์รณรงค์ให้เห็นคุณค่าและคนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
- คลิปสารคดี ลำนำ้ยาวในอนาคต
-  การสร้างเครือข่าย จากการประสานงานของเด็กๆ นักเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการทำสารคดี
- สัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- วิธีการเขียน Story Broad เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง มุมภาพ
- การทำสารคดี ขั้นตอนการทำการตัดต่อคลิปVDO เช่น ความคมชัดของภาพ ลำดับการใส่เสียง รอยต่อเชื่อมของคลิป/ภาพ ฯลฯ
- แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน และการประสานงานระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาหนุนสองและ
- วิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Social Network

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์จากนำคลิป/ภาพนิ่งมาถ่ายทอดผ่านสื่อ Social Network
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การสัมภาษณ์คนในชุมชน การนำเสนองาน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาแนวทางการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับป่าผ่านสื่อ Social Network

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ผ่านสื่อ Social Network
- สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล จากการดูตัวอย่างคลิปVDO การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์นำ้
- มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน การสัมภาษณ์คนในชุมชน และการตัดต่อคลิปVDO
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะจากการดูสารคดี
- กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง จากแนวทางหรือวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำบันทึกหลังการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น