เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ มองเห็นความเชื่อมโยงของความต้องการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชน สังคม และโลกในอนาคต


Week
input
Process
Out put
Outcome

โจทย์
 เผยแพร่ข้อมูลลำนำ้ยาว ให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูล หันมาสนใจในปกป้อง
ลำนำ้ยาว ผ่านสื่อ Animation

คำถาม:- นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวให้คนหันมาหวงแหนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว ผ่านสื่อ Social Network
ได้อย่างไร

- นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลหันมาตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ลำนำ้ยาวผ่าน Animation ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Show and Share
นำเสนองานขั้นตอนการวางเผนนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลหันมาตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ลำนำ้ยาวผ่าน Animation
-  ชักเย่อความคิด การเผยแพร่ข้อมูลไม่ให้คนตัดไม้ต้นนำ้ กับให้คนช่วยดูแลต้นไม้ต้นนำ้ อย่างไหนดีกว่ากัน ระหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว
- Wall Thinking
เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการวางเผนนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลหันมาตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ลำนำ้ยาวผ่าน Animation

นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจติอ
กิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย

 ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
ชุมช(ผู้ใหญ่บ้าน)และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง: ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข

บรรยากาศ/สื่อ :
ลำนำ้ยาว
- กล้องถ่ายทำสารคดี / ภาพนิ่ง
- คอมพิวเตอร์ เพื่ออตักต่อสารคดี
- คนในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
- ผู้นำชุมชน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผาจ.น่าน
 - บรรยากาศในห้องเรียน
- สีเมจิก
- กระดาษชาร์ต
- กระดาษสี
ชง:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของลำนำ้ยาวห้คนหันมาหวงแหนอนุรักษ์ลำนำ้ยาวผ่าน Animation ได้อย่างไร

เชื่อม:
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่าง
คลิปAnimation และสารคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ลำนำ้ยาว สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สนใจ
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ สารคดีลำนำ้ยาว, Animation ลำนำ้ยาว, Animation ลำนำ้ยาวกับชุมชน, Animation ประโยชน์ของลำนำ้ยาว, Animation ความสัมพันธ์ของนำ้กับคน สัตว์ และAnimation นำ้กับโลก
- นักเรียนร่วมกันทำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน คิดหาข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวข้องกับลำนำ้ยาวในอนาคตผ่าน Animation
- ครูและนักเรียนช่วยกันเลือกข้อมูลจากภาพนิ่งหรือคลิปที่เกี่ยวกับลำนำ้ยาว สิ่งที่ได้จากนำ้และอยากเห็นลำนำ้ยาวในอนาคตเป็นอย่างไร เอามานำสร้างAnimation
- ระดมความคิด จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาจากการเลือกข้อมูลจากภาพนิ่งหรือคลิปที่เกี่ยวกับลำนำ้ยาว ลำดับเป็นขั้นตอน
เพื่อเตรียมมาจัดทำเป็น Animation ลำนำ้ยาว
- แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาทำให้เป็นAnimation สั้นๆ
ไม่เกิน 10 นาที

- ชักเย่อความคิดลำนำ้ยาวในอนาคต

ใช้:
- นักเรียนทุกคนทำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
- จัดกระทำข้อมูลจากการจัดเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาจากการเลือกข้อมูลจากภาพนิ่งหรือคลิปที่เกี่ยวกับลำนำ้ยาว Animation การอนุรักษ์ลำนำ้ยาวในอนาคต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- เตรียมการนำเสนอคลิป Animation อนุรักษ์ลำนำ้ยาว ให้กับคุณครูและคนในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
ชิ้นงาน
- โปสเตอร์รณรงค์ให้คนอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
-คลิป Animation  
เกี่่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลลำนำ้ยาว ให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูล หันมาสนใจในการ
ปกป้องนำ้

-  การสร้างเครือข่าย จากการประสานงานของเด็กๆ นักเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการทำ Animation
- จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนอนุรักษ์ป่าโคกหีบ
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
- การคลิป Animation  ขั้นตอนการทำการตัดต่อคลิปVDO เช่น ความคมชัดของภาพ ลำดับการใส่เสียง รอยต่อเชื่อมของคลิป/ภาพ ฯลฯ
- แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน และการประสานงานระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์จากนำคลิป/ภาพนิ่งมาถ่ายทอดผ่าน Animation
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการเลือกภาพนิ่งหรือคลิปเกี่ยวกับนำ้ การนำเสนองาน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาแนวทางการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ผ่าน Animation

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ผ่าน Animation
- สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล จากการดูตัวอย่างคลิปVDO การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์นำ้
- มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน การสัมพาทย์คนในชุมชน และการตัดต่อคลิปVDO
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะจากการดูสารคดี
- กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง จากแนวทางหรือวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำ

บันทึกหลังการเรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น