เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week7


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีวิธีการในการผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำใช้/น้ำทิ้ง ที่ประหยัดต้นทุนและมีคุณภาพWeek
input
Process
Out put
Outcome

โจทย์
  คุณค่าและประโยชน์ของป่า สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และดูแลป่าโคกหีบร่วมกับชุมชนบ้านกวางงอย

คำถาม:
- นักเรียนจะให้โรงเรียนฯใกล้เคียง คนในชุมชนเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ป่าโคกหีบได้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
 -Brian storm หาวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าต้นนำ้และในลำนำ้ และสิ่งที่จะสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ในพืชที่ป่าต้นนำ้และในลำน้ำ
- ซักกะเย่อความคิด อยู่ในลุ่มนำ้ยาว กับอยู่ในเมือง
- Show and Share
นำเสนองานแนวทางการหาวิธีการเอาชีวิตรอดในลุ่มนำ้ยาว
- Place mat สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในลุ่มนำ้ยาว
- Wall Thinking
เกี่ยวกับวิธีการใดที่จะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหาวิธีการเอาชีวิตรอดในลุ่มนำ้ยาว และสิ่งที่จะสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ในพืชที่ลุ่มนำ้ยาว

นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจติอกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย
 ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
 ชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน)และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง: ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข

บรรยากาศ/สื่อ :
ลำนำ้ยาว
- ชุมชนบ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2 และบ้านนาหนุน 3
หมู่ที่ 7

- ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
 - บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษชาร์ต / กระดาษสี
ขนาดครึ่ง A4

- สีเมจิก
ชง:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "หากนักเรียนติดอยู่ในป่าต้นนำ้และและลุ่มนำ้ยาว(หลงป่า) ๑ สัปดาห์ ไม่มีอะไรติดตัว ไม่มีน้ำ อาหาร ไฟ ที่พักจะทำอย่างไร กำหนดให้มีป่าต้นน้ำหลากหลาย เช่น ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ฯลฯ นักเรียนจะหาวิธีเอาชีวิตรอดอย่างไรบ้าง คิดว่าน่าจะได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง"

เชื่อม:
- ให้นักเรียนดูรายการ "ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก"
- แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าต้นนำ้  ลำนำ้ยาว เช่น  สัตว์  พืช (ระบบนิเวศในป่าและลำน้ำยาว)
- ระดมความคิดหาวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าต้นนำ้ยาวและลำน้ำยาว และสิ่งที่จะสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ในพืชที่ป่าต้นนำ้และลุ่มนำ้ยาว เขียนการ์ตูนช่อง เตรียมนำเสนอ
- แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการเอาชีวิตรอด
- ครูเล่าเรื่องการนำพืชนำ้จากลำนำ้ยาวมาเป็นอาหาร เป็นสมุนไพร ฯลฯ
- นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกื้อกูลกันของธรรมชาตินำ้แต่ละประเภทที่จับฉลากได้ว่าในลุ่มนำ้แต่ละสายมีประโยชน์อย่างไร มีระบบนิเวศอย่างไร เช่น จุลินทรีย์ในแม่นำ้ มอส  บอกอะไรเราและสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
- นักเรียนและครูช่วยกันวิเคราะห์ความสมดุลของระบบนิเวศป่าต้นนำ้และลำนำ้แต่ละประเภท หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อป่าจะเป็นอย่างไร และโลกจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
- ครู นักเรียน ช่วยกันแนะนำและเสนอความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่มนำเสนอ

ใช้:

- นักเรียนเขียนการ์ตูนช่อง "เอาชีวิตรอดในป่าต้นนำ้และลุ่มนำ้"   ประกอบอาหารจากพืชนำ้
- ละครประโยชน์และความสัมคัญของนำ้ต่อโลก และสิ่งมีชีวิต "นำ้แหล่งสุดท้าย"
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์นำ้ลุ่มนำ้ยาว ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง และผู้นำในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
ชิ้นงาน
- แสดงละคร / ขับร้องเพลง เกี่ยวกับ
ลำ
นำ้ยาว
-  ชาร์ตความรู้  / การ์ตูนช่องเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในลุ่มนำ้ยาว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- แสดงละครให้พี่ๆ น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว การแสดงละคร และการขับร้องเพลงลำตัด
- สรุปประเด็น วิธีการแก้ปัญหาการเอาชีวิตรอดในลุ่มนำ้ยาว และสิ่งที่จะสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ในลำนำ้
ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์นำ้ลุ่มนำ้ยาว 
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- การเตรียมตัวที่จะเอาชีวิตรอดในป่าต้นนำ้และลุ่มนำ้ยาว 
-เห็นความสำคัญของการทำงานการแสดงละคร การคิดเนื้อเพลงเกี่ยวกับลำนำ้ยาว การเชิญชวนให้คนสนใจ กระบวนการรณรงค์ถ่ายทอดให้คนตระหนักเห็นความสำคัญของนำ้
- แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน

ทักษะ
- การเอาชีวิตรอด หากติดหลงอยู่ในป่าต้นนำ้ยาว การสังเกต  การทดลอง
- คิดสร้างสรรค์จากปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การแสดละคร การนำเสนองาน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว 
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงบทละคร / การขับร้องเพลงและสรุปองค์ความรู้ ร่วมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว 
- สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล จากการดูสารคดีเกี่ยวกับนำ้และนำไปใช้ ในการวางแผนการแก้ปัญหา
- มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน การซ้อมละครและการร่วมกิจกรรม
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
- กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง จากแนวทางหรือวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำ

บันทึกหลังการเรียนรู้
 

ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น