เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 10 : เข้าใจและเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ มองเห็นความเชื่อมโยงของความต้องการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชน สังคม และโลกในอนาคต


Week
input
Process
Out put
Outcome

โจทย์
 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับลำนำ้ยาว ให้กับคุณครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง

คำถาม:
- นักเรียนอยากเห็นลำนำ้ยาว ในอนาคตเป็นอย่าไร

เครื่องมือคิด :
 - Show and Share นำเสนอการ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต
- Wall Thinking
การ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต

นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจต่อกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย
 ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
ลำนำ้ยาว 
- กล้องถ่ายทำสารคดี / ภาพนิ่ง
- คอมพิวเตอร์ เพื่อตัดต่อสารคดี
- สีเมจิก
- กระดาษA3
ชง:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนอยากเห็นลำนำ้ยาว ในอนาคตเป็นอย่าไร"
- สำรวจนำ้ เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลง ทำป้ายรณรงค์ การทิ้งขยะนอก
ใน
ลำนำ้ยาว 

เชื่อม:
- ครูให้นักเรียนออกแบบการ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต ลงในกระดาษA3
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มในสัปดาห์ที่แล้ว แบ่งหน้าที่กันทำภาระงานกันต่อ ทั้งกลุ่มที่ทำสารคดีและAnimation
- นักเรียนกลุ่มที่ทำงานเสร็จช่วยกันถ่ายภาพเพื่อนำมาตัดต่อเป็นAnimation
- นักเรียนนำเสนอการ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคตให้คุณครูและเพื่อนช่วยกันเสนอแนะ

ใช้:
- นักเรียนทุกคนทำการ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต
-  จัดกระทำข้อมูลของแต่ละกลุ่มทำสารคดีและAnimation กันต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต
- คลิปสารคดี เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
- Animation ลำนำ้ยาว , Animation นำ้กับชุมชน, Animation ประโยชน์ของนำ้, Animation ความสัมพันธ์ของนำ้กับคน สัตว์ 
และAnimation นำ้กับโลก
-  การสร้างเครือข่าย จากการประสานงานของเด็กๆ นักเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการทำสารคดีและAnimation
- นำความเข้าใจที่เรียนมาทำการ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
- ความสัมพันธ์ของนำ้ และการมองเห็นคุณค่าของนำ้ที่ให้คุณประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมในอนาคต
- การทำสารคดี ขั้นตอนการทำการตัดต่อคลิปVDO เช่น ความคมชัดของภาพ ลำดับการใส่เสียง รอยต่อเชื่อมของคลิป/ภาพ ฯลฯ

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์จากนำคลิป/ภาพนิ่งมาถ่ายทอดผ่านสื่อ Social Network
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น  การนำเสนองานการ์ตูนช่องลำนำ้ยาว ในอนาคต
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ ในห้องเรียนและคุณครู
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาแนวทางการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ผ่านสื่อ Social Network

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ผ่านสื่อ Social Network
- สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล จากการดูตัวอย่างคลิปVDO การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลำนำ้
- มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน และการตัดต่อคลิปVDO
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ที่มีความแตกต่างจากตน
โดยปราศจากอคติ ระหว่าง
การเสนอแนะจากการดูสารคดีและAnimation

- กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง จากแนวทางหรือวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำ

บันทึกหลังการเรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น