เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์แหล่งน้ำในชุมชน/สังคม มีวิธีการเอาตัวรอดจากความแห้งแล้ง สามารถคิดค้น/พัฒนา นวัตกรรมที่ใช้ทดแทนแหล่งน้ำอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
Week
input
Process
Out put
Outcome

โจทย์
บุกรุกครอบครองพื้นที่สองฝั่งลำนำ้ยาว และการทิ้งขยะ 

คำถาม: 
- นักเรียนจะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในลำนำ้ยาวได้อย่างไร 

เครื่องมือคิด : 
 -Brian storm หาวิธีแก้ไขปัญหาหลังจากการพูดคุยหาทางออกของปัญหา
- Blackboard Share เกี่ยวกับการเขียนบทละคร / เนื้อเพลงเกี่ยวกับลำนำ้ยาว
- Show and Share 
นำเสนองานแนวทางการแก้ไขปัญหาลำนำ้ยาวร่วมกับชุมชน
- Wall Thinking
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาลำนำ้ยาว

นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจติอกิจกรรมและงานที่รับมอบหมาย 
 ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
 ชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน)ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข 

บรรยากาศ/สื่อ :
ลำนำ้ยาว
- โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง/ชุมชนบ้านนาหนุน 2,3
 - บรรยากาศในห้องเรียน
- หนังครูบ้านนอก
- กระดาษชาร์ต / กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- สีเมจิก 
ชง: 
 - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "ลำนำ้ยาว"มีความสำคัญอย่างไรบ้างกับพวกเราและคนในชุมชนบ้านนาหนุน 2,3 เราจะมีวิธีป้องกันการบุกรุกบริเวณลำน้ำยาวและให้คนในชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ลำนำ้ยาวได้อย่างไร" 

เชื่อม:
- ครูให้นักเรียนดูหนังเรื่อง ครูบ้านนอก เกี่ยวข้องกับการปกป้องพื้นที่ป่า 
 - แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย วางแผนนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะและการเผยแพร่องค์ความรู้เกยวกับลำนำ้ยาวร่วมกับชุมชน โรงเรียนฯ 
 - แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการแนวทางการเผยแพร่ และกระบวนการที่จะนำความรู้ลงสู่ชุมชน ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมเรองการประสานงานกับชุมชนและช่วงเวล่าที่จะนำเสนอ 
 - ครู ผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) นักเรียน และผู้ปกครองวิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว 

ใช้: 
 - เขียนบันทึกข้อความเพื่อขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับทางโรงเรยนและชมชน 
 - ออกแบบบทละคร / เขียนเพลงเกี่ยวกับลำน้ำยาว  
 - ทำชาร์ตความรู้ / นิทานช่อง / Flow chart เกี่ยวแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว 
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นำเสนอโครงการเก็บขยะกับโรงเรียนและชุมชน
ชิ้นงาน 
 - บทละคร / เนื้อเพลง การอนุรักษ์ลำนำ้ยาว
- ชาร์ตความรู้ / นิทานช่อง / Flow chart เกี่ยวแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 

ภาระงาน 
 - พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว / การกำจัดขยะ
- สรุปประเด็น วิธีการแก้ปัญหาที่จะทำร่วมกับชุมชนที่ได้จากการพูดคุยกับผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) 
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้ 
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนฯ กับป่า การพึ่งพาระหว่างนำ้กับคนและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
- การทำงานร่วมกับชุมชน การประสานงาน การทำจดหมาย บันทึกข้อความเพื่อแจ้งเรื่องที่จะขอความร่วมมือ

ทักษะ 
 - คิดสร้างสรรค์จากปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
- ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้ 
 - ทักษะการทำงานร่วมกับคนในชุมชน
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว

คุณลักษณะ 
 - เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบทละคร / เขียนเนื้อเพลงลำตัดและสรุปองค์ความรู้ ร่วมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาลำนำ้ยาว 
 - สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล จากการดูหนังครูบ้านนอกและนำไปใช้ ในการวางแผนการแก้ปัญหาและนำเสนอต่อชุมชน 
 - มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน การซ้อมละครและการร่วมกิจกรรม 
 - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ ระหว่างการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 - กล้าที่จะเป็นผู้นำและนำเสนอโครงการกับโรงเรียนและชุมชนบันทึกหลังการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น