เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์การจมน้ำ และหาวิธีป้องกัน/ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้


Week
input
Process
Out put
Outcome3

โจทย์ 
ลำน้ำยาวมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

คำถาม
ลำน้ำยาวมีประวัติและความเป็นมาอย่างไร

เครื่องมือคิด 
- Show and Share นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลำน้ำยาวมีกับชุมชนบ้านนาหนุน
- Flow Chart เขียนสรุปความสัมพันธ์ของสัตว์และพืชพันธุ์ในลำน้ำยาวจากดีตจนถึงปัจจุับัน
- Wall Thinking
ติดชิ้นงาน

นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
- เรื่องเล่า "ประวัติความเป็นมาของลำน้ำยาว"
- ปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับลำน้ำยาว
ชง
- ครูพานักเรียนเข้าไปเรียนรู้ลำน้ำยาว โดยเชิญวิทยากรผู้รู้เรื่องราวของประวัติความเป็นมาของลำน้ำยาวมาเล่าเรื่องให้เด็กฟัง
-ครูถามทบทวนความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลำน้ำยาว
-นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

เชื่อม 
-แบ่งกลุ่มนักเรียนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในลำน้ำยาวที่มีอยู่และสูญพันธ์ไปแล้ว และสิ่งมีชีวิต
ที่นักเรียนรู้จัก พร้อมคุณประโยชน์แต่ละชนิด

-นักเรียนลงพื้นที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างลำน้ำยาวกับคนในชุมชนบ้านนาหนุน จัดกระทำข้อมุลเตรียมนำเสนอ
- นักเรียนแต่กลุ่มรวบรวมและจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่เตรียมนำเสนอ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอ

ใช้
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาทย์ความสัมพันธ์ระหว่างลำน้ำยาวกับคนในชุมชนบ้านนาหนุนและอภิปรายร่วมกัน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอ ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเพิ่มเติมและเขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการนำเสนอ
- นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2


การบ้าน*
- จะทำอย่างไรให้สิ่งมีชีวิต
 ที่มีอยู่ใน
ลำน้ำยาวกลับมาเป็นป่าเหมือนเดิมได้อย่างไร
-จะทำอย่างไรไม่ให้ลำน้ำยาวแห้งมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (คงสภาพ) 
ชิ้นงาน
- ซาร์ตอธิบายความสัมพันธ์ของลำน้ำยาวกับชุมชนบ้านนาหนุน
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลำน้ำยาวกับชุมชนบ้านนาหนุน
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้ 
รู้ถึงประวัติความเป็นมาของลำน้ำยาว, สิ่งมีชีวิตในลำน้ำยาว และความร่วมมือระหว่างชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษาลำนำ้ยาวให้คงไว้ 

ทักษะ 
 1. ทักษะชีวิต 
 - คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ ในการหาวิธีหวงแหนดูแลรักษาลำน้ำยาว
 -รู้ความต้องการของตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ 
 -นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
-  ทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้ช่วยกันหาวิธีการปกป้องลำน้ำยาวร่วมกับชุมชน
-  ทักษะการแสวงหาความรู้ สำรวจชุมชมและสอบถามประวัติความเป็นมาของลำนำ้ยาว
- ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
- ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

คุณลักษณะ 
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างชิ้นงาน 
- สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังอย่างเป็นระบบ 
- มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ 
- กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

บันทึกหลังการเรียนรู้ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น