เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "มหัศจรรย์ลำน้ำยาว"

เป้าหมาย (Understand Goal):

เข้าใจและเห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของน้ำ (ลำน้ำยาว) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนสามารถคิดค้น สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสมารถเขียนสรุปการสำรวจ และสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็น ถ่ายทอดสิ่งที่น่าสนใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome1


โจทย์
การสำรวจ
คำถาม
-นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร
เครื่องมือ
-walk and talk ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่
มีชีวิตในลำน้ำยาว
- Brainstorming
ความเปลี่ยนแปลง
ในลำน้ำยาว สิ่งมีชีวิต
ที่พบและความรู้สึกที่มี
ต่อสิ่งนั้น
-Mind Mapping สรุปความรู้ความเข้าใจจาก
สิ่งที่ได้สำรวจ
-Show and Share
นำเสนอผลงาน
-Wall thinking ติดชิ้นงานเกี่ยวกับการดูลำน้ำยาว

ชง
-ครูพานักเรียนเดินสำรวจลำน้ำยาวอ่านบทความเกี่ยวกับลำน้ำยาว
-ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในลำน้ำยาว”
-นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
เชื่อม
-ครูเปิดสารคดีเรื่องลำน้ำยาว ฟังเพลง
-ครูใช้คำถามกระตุ้น “ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
จากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร”/นักเรียนคิดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
-นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วสื่อความรู้สึกผ่านการเขียน/วาดภาพสื่ออารมณ์
-ครูเปิด VCD เรื่องวิถีคนต้นน้ำยาว
-ครูใช้คำถามกระตุ้น “ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง คิดเห็นอย่างไร

ชิ้นงาน
-เขียนถึงความรู้สึกหรือวาดภาพสื่อความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง/ได้ชม ลงในกระดาษ A.4
-สรุปความเข้าใจ
รายสัปดาห์ที่
1
ภาระงาน
-สำรวจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆและสิ่งมีชีวิตในล้ำน้ำยาว
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ได้ดู ได้ฟัง
-ทบทวนกิจกรรม
ที่ทำร่วมกัน
-สรุปความเข้าใจ
รายสัปดาห์ที่
1ความรู้
เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ลำน้ำยาวและเข้าใจถึงความเชื่อมโยงลำน้ำยาวกับผลกระทบข้างเคียงหากลำน้ำยาวไม่มีน้ำ
ทักษะ
-คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์
-เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะและปลอดภัย
-รู้ความต้องการของตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
-นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-ทักษะการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณญาณในการตัดสินใจและลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่
-ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนมีความสนใจ และตื่นเต้นที่ได้เดินสำรวจลำน้ำยาว และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับคำถามที่ครูกระตุ้นได้ นักเรียนได้เห็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆจากการเดินสำรวจจากสถานที่จริง และสารคดีที่ดู ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต้นน้ำยาว ซึ่งปัจจุบันจะค่อยๆเลือนหายไปตามกระแสสังคมเมือง ไม่ค่อยเห็นวัฒนธรรมดั้งเดิม นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตัวเองกับเพื่อนๆในชั้นเรียน ในสิ่งที่ตัวเองรู้และในสิ่งที่เพื่อนรู้ เป็นการฝึกทักษะการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เพื่อนร่วมงาน

    ตอบลบ